Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине

Рубрика - Соревнования

15.08.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
  Заявка по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6aVE-NakdfivIh3EOpzktRwLQKn8Iycqgo2OGh4se5Ko5Hg/viewform?usp=fb_send_fb&fbclid=IwAR2H_N82PZda-gFAdwn5-IoGNd9EkXTaA_GyYu4e5DZ8tlc-PhD50sicYcY     Регламент пригодницькихперегонів SeverCityRace           Організатори: Клубспортивногоорієнтування«СЄВЄР» м.Сєвєродонецьк,ПлощаПеремоги     МІСЦЕТАЧАСПРОВЕДЕННЯПЕРЕГОНІВ Датапроведення:24серпня2019року Місцепроведення:м.Сєвєродонецьк,ПлощаПеремоги Часстарту:о12.00.   2.ДИСТАНЦІЯПЕРЕГОНІВТАВИМОГИДОКОМАНД  ПригодницькіперегониSeverCityRaceпроводятьсявмежахм.Сєвєродонецьк. Класиперегонів:бігом,навелосипедах,наінвалідномувізку. Контрольнийчас:3години. Перегонипередбачаютьпроходженнядистанціїбігом,абонавелосипеді,абонаінвалідномувізку(особамизпорушеннямфункційопорно-руховогоапарату)упоєднаннізіспортивниморієнтуваннямтаподоланнямтехнічнихетапів,якто:слеклайн,скелелазання,веслуваннянабайдарках,смугаперешкод,інтелектуальнавікторина,тощо. Задача:подоланнядистанціїзавизначенийчасзмаксимальноюкількістюнабранихбалівзапроходженняконтрольнихпунктів. Контрольніпунктиможутьбутипройденівдовільномупорядку.Коженконтрольнийпунктмаєсвоюцінність,якавизначаєтьсяпершоюцифроюномеру,наприклад,контрольнийпункт46-маєцінність4бали,62 – 6балів,іт.с. Передбачається,щовсіконтрольніпунктизавстановленийконтрольнийчаспройтинеможливо. Змаганнякомандні:складкоманди2особи. Командиподіленізагрупами: ЧЧ(чолові+чоловік), ЖЖ(жінка+жінка), Мікс(чоловік+жінка), ЧЧВ(чолові+чоловікнавелосипедах), ЖЖВ(жінка+жінканавелосипедах), МіксВ(чоловік+жінканавелосипедах), Тандем(особазпорушеннямфункційопорно-руховогоапаратунавізку+супровід). 3.ПРОГРАМАПЕРЕГОНІВ  24серпня2019року: 10.00-11.00– реєстраціятавидачастартовихпакетів,перевіркаспорядження 11.00-11.10 – брифінг. 11.10 — 11.40 – видачакарт,нарадакоманд 11.40-11.50 – відкриттязмагань. 12.00-стартперегонів. 15.00-закінченняконтрольногочасу 17.00-16.00підведенняпідсумківперегонів. 16.30-17-00оголошеннятанагородженняпереможцівтапризерів,закриттязмагань. 4.РЕЄСТРАЦІЯУЧАСНИКІВ Попередняреєстраціяучасниківпроводитьсязапосиланням:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6aVE-NakdfivIh3EOpzktRwLQKn8Iycqgo2OGh4se5Ko5Hg/viewform?usp=fb_send_fb&fbclid=IwAR2H_N82PZda-gFAdwn5-IoGNd9EkXTaA_GyYu4e5DZ8tlc-PhD50sicYcY до19серпня2019року(включно)абоподосягненнюліміту.Лімітучасників – 300спортсменів. Реєстраціятасплатастартовоговнескувденьстартуможливатількипринаявностівільнихкарт. Доучастідопускаютьсяособи,якідосягли18 – річноговіку.Вкомандіможебутиучасниквікомдо18років,алезаумовинаявностіписьмовогодозволубатьків. Підчаспроходженняреєстраціїнамісцістартуучасникиповинніпред’явити: ▪документ,щопідтверджуєособу, ▪заповненурозпискупровиключеннявідповідальностізастанздоров’я, ▪необхіднеспорядження. Організаторимаютьправовідмовитиучасникувучастіузмаганнях.   5.ВИМОГИДОСПОРЯДЖЕННЯ Длябезпечноїтавдалоїучастіузмаганняхусіучасникиповинніматинаступнеспорядження: ▪карта(надається), ▪заряджениймобільнийтелефонугерметичномумішку(1накоманду), ▪компаси Дляпроходженнятехнічнихетапівспеціальногоспорядженнянепотрібно. 6.СТАРТОВИЙВНЕСОК Підчаспопередньоїреєстраціїабоуденьзмаганькомандасплачуєстартовийвнесок,розмірякогозалежитьвіддатиоплати.Вартістьзазначенадля1учасникакоманди. Присплатідо20.08.19(включно) Присплатідо23.08.19(включно) Вденьстарту (занаявностівільнихкарт) 100грн 200грн 250грн *Команди,щомаютьвсвоємускладіучасникавіком60роківібільше,сплачують50%відстартовоговнеску.   Сплатастартовоговнескуздійснюєтьсяразовимплатежемзакоманду,шляхомпоповненнярахункуПАТПриватбанкNo5457082236385881(ОлексійКолмичек)танадсиланнямсмсзназвоюкомандитачасомздійсненнясплатинаномер+38(050)475-11-75. Встартовийпакетучасникавходить:участьупопередніхпідготовчихмайстер-класахзорієнтування,пакетучасника,нагруднийномеручасника,карта. Поверненнястартовоговнескуможливеуразінеприйняттяучастіуперегонахзоб'єктивноїпричинизаумовипопередженняорганізаторівнеменшніжза24годинидостарту. Перереєстраціяучасниківможливапридодатковійсплатізборуурозмірі25грн. 7.ПРОХОДЖЕННЯДИСТАНЦІЇ Настартівсіучасникиповиннінадітиномерикоманд.Зніматиномеридомоментузавершенняучастіузмаганняхзаборонено.Проходженнядистанціїпередбачаєпереміщеннякоманд(уповномускладі)влокаціїперегонівзасамостійноспланованоютраєкторією,зметоювзяттяякомогабільшоїкількостіконтрольнихпунктівзавизначенийчас.Командаповинназробитивідміткунаконтрольномупункті.Уразіоднаковоїкількостібалівпереваганадаєтьсякоманді,якашвидшеподолаладистанцію.Відміткинаконтрольнихпунктахздійснюютьсязадопомогоюелектронноїсистеми.Проходженнятехнічнихетапівприрівнюєтьсявзяттюконтрольнихпунктів.Уразінеможливостіподоланнякомандоютехнічногоетапу,бализайогопроходженняненараховуються. Зкоманд,щоневклалисявконтрольнийчас,автоматичнознімаютьсяштрафнібали:однахвилина — 1бал. 8.ВИЗНАЧЕННЯПЕРЕМОЖЦІВТАНАГОРОДЖЕННЯ Переможцямивсвоїхгрупахвизначаютьсякоманди,якінабралинайбільшукількістьбалівзанайкоротшийчас. Команди,щопосіли1,2,3місцявсвоїхгрупахнагороджуютьсямедалямитадипломами. 9.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯУЧАСНИКІВ  Длянаданняпервинноїмедичноїдопомогинааренізмаганьчергуватимемедпрацівник(ПлощаПеремоги). Санітарно-гігієнічназонарозташованаумежахлокаціїстарту. Особистіречі,принеобхідності,учасникиможутьздатиорганізаторамдокамерисхову. Приїзддоаренизмаганьучасникиздійснюютьсамостійно. 10.ВИКОРИСТАННЯПЕРСОНАЛЬНИХДАНИХ Учасникизмаганьнадаютьзгодунавикористання: своїхперсональнихданих(ПІБ,рікнародженнятастать)устартовомутафінішномупротоколах; фототавідеоматеріалівзперегонівузвітахтапублікаціях. 11.ПРОТЕСТИ  Протестиучасниківприймаютьсяуписьмовійформіпротягом1годинипіслязакінченняконтрольногочасу. 12.ЗМІНИТАДОПОВНЕННЯ ОрганізаторизалишаютьзасобоюправокоригуватиРегламентзметоюбільшефективноїорганізаціїзмагань. РеєстраціяназмаганняєпідтвердженнямознайомленнязцимРегламентом. Регламенттазмінидоньогорозміщуютьсянасторінці: https://www.facebook.com/kolmychek.alexey).   ВідсвяткуймоДеньНезалежностіразом! тел.:+38(050)475-11-75Олексій                              
05.08.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Інформація  - заявка 
05.08.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
заявка інформація 1-й день 16.08.2109 СПРИНТ Результати 16.08 Результати 16.08 *.pdf Спліти 16.08 ​ 2-й день 17.08.2019 Cпринт Результати 17.08 Результати 17.08 *.pdf Спліти 17.08 ...
05.08.2019, рубрика "Результаты, Соревнования"
Офіційний сайт змагань - треки команд (on-line)
06.07.2019, рубрика "Результаты, Соревнования"
www.wmoc2019.lv
01.07.2019, рубрика "Соревнования"
заявки>> інформація>> Результати   
18.06.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Бюллетень 1 Онлайн-Заявка
03.06.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Бюлетень №1 Заявка Стартовый протокол - 27.06 (средняя) Протокол результатов - 27.06 (средняя) Сплиты - 27.06 (средняя) Стартовый протокол - 28.06 (длинная) Протокол результатов - 28.06 (длинная) Сплиты - 28.06 (длинная) Стартовый протокол - 29.06 (подовжена) Протокол результатов - 29.06 (подовжена) Сплиты - 29.06 (подовжена) Стартовый протокол - 30.06 (коротка) Протокол результатов - 30.06 (коротка) Сплиты - 30.06 (коротка) Скачать все протоколы результатов одним файлом (zip-архив)
24.05.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
"Granit Cup" 7-9.06.19, Житомирська обл., с.Новогородецьке Регламент - інформація - заявка результати "SKIF" 12-16.06.19, Сумьска обл., с.Могриця Регламент - інформація - заявка результати Кубок Одеси 16-19.08.19, м.Одеса Регламент - інформація - заявка результати Вінниця CUP 14-15.09.19, м.Вінниця Регламент - інформація - заявка результати
24.05.2019, рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Інформація - регламент - заявка  ALL0906 MIKSO0906 W0906 MO0906 VETERAN0906