5 1 4.87 208 "Блог сайта спортивного ориентирования в г.Северодонецк"

Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Голосов: 8 Рейтинг: 4,88 из 5)
Загрузка...Загрузка...
  Заявка по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6aVE-NakdfivIh3EOpzktRwLQKn8Iycqgo2OGh4se5Ko5Hg/viewform?usp=fb_send_fb&fbclid=IwAR2H_N82PZda-gFAdwn5-IoGNd9EkXTaA_GyYu4e5DZ8tlc-PhD50sicYcY     Регламент пригодницькихперегонів SeverCityRace           Організатори: Клубспортивногоорієнтування«СЄВЄР» м.Сєвєродонецьк,ПлощаПеремоги     МІСЦЕТАЧАСПРОВЕДЕННЯПЕРЕГОНІВ Датапроведення:24серпня2019року Місцепроведення:м.Сєвєродонецьк,ПлощаПеремоги Часстарту:о12.00.   2.ДИСТАНЦІЯПЕРЕГОНІВТАВИМОГИДОКОМАНД  ПригодницькіперегониSeverCityRaceпроводятьсявмежахм.Сєвєродонецьк. Класиперегонів:бігом,навелосипедах,наінвалідномувізку. Контрольнийчас:3години. Перегонипередбачаютьпроходженнядистанціїбігом,абонавелосипеді,абонаінвалідномувізку(особамизпорушеннямфункційопорно-руховогоапарату)упоєднаннізіспортивниморієнтуваннямтаподоланнямтехнічнихетапів,якто:слеклайн,скелелазання,веслуваннянабайдарках,смугаперешкод,інтелектуальнавікторина,тощо. Задача:подоланнядистанціїзавизначенийчасзмаксимальноюкількістюнабранихбалівзапроходженняконтрольнихпунктів. Контрольніпунктиможутьбутипройденівдовільномупорядку.Коженконтрольнийпунктмаєсвоюцінність,якавизначаєтьсяпершоюцифроюномеру,наприклад,контрольнийпункт46-маєцінність4бали,62 – 6балів,іт.с. Передбачається,щовсіконтрольніпунктизавстановленийконтрольнийчаспройтинеможливо. Змаганнякомандні:складкоманди2особи. Командиподіленізагрупами: ЧЧ(чолові+чоловік), ЖЖ(жінка+жінка), Мікс(чоловік+жінка), ЧЧВ(чолові+чоловікнавелосипедах), ЖЖВ(жінка+жінканавелосипедах), МіксВ(чоловік+жінканавелосипедах), Тандем(особазпорушеннямфункційопорно-руховогоапаратунавізку+супровід). 3.ПРОГРАМАПЕРЕГОНІВ  24серпня2019року: 10.00-11.00– реєстраціятавидачастартовихпакетів,перевіркаспорядження 11.00-11.10 – брифінг. 11.10 — 11.40 – видачакарт,нарадакоманд 11.40-11.50 – відкриттязмагань. 12.00-стартперегонів. 15.00-закінченняконтрольногочасу 17.00-16.00підведенняпідсумківперегонів. 16.30-17-00оголошеннятанагородженняпереможцівтапризерів,закриттязмагань. 4.РЕЄСТРАЦІЯУЧАСНИКІВ Попередняреєстраціяучасниківпроводитьсязапосиланням:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6aVE-NakdfivIh3EOpzktRwLQKn8Iycqgo2OGh4se5Ko5Hg/viewform?usp=fb_send_fb&fbclid=IwAR2H_N82PZda-gFAdwn5-IoGNd9EkXTaA_GyYu4e5DZ8tlc-PhD50sicYcY до19серпня2019року(включно)абоподосягненнюліміту.Лімітучасників – 300спортсменів. Реєстраціятасплатастартовоговнескувденьстартуможливатількипринаявностівільнихкарт. Доучастідопускаютьсяособи,якідосягли18 – річноговіку.Вкомандіможебутиучасниквікомдо18років,алезаумовинаявностіписьмовогодозволубатьків. Підчаспроходженняреєстраціїнамісцістартуучасникиповинніпред’явити: ▪документ,щопідтверджуєособу, ▪заповненурозпискупровиключеннявідповідальностізастанздоров’я, ▪необхіднеспорядження. Організаторимаютьправовідмовитиучасникувучастіузмаганнях.   5.ВИМОГИДОСПОРЯДЖЕННЯ Длябезпечноїтавдалоїучастіузмаганняхусіучасникиповинніматинаступнеспорядження: ▪карта(надається), ▪заряджениймобільнийтелефонугерметичномумішку(1накоманду), ▪компаси Дляпроходженнятехнічнихетапівспеціальногоспорядженнянепотрібно. 6.СТАРТОВИЙВНЕСОК Підчаспопередньоїреєстраціїабоуденьзмаганькомандасплачуєстартовийвнесок,розмірякогозалежитьвіддатиоплати.Вартістьзазначенадля1учасникакоманди.
Присплатідо20.08.19(включно) Присплатідо23.08.19(включно) Вденьстарту (занаявностівільнихкарт)
100грн 200грн 250грн
*Команди,щомаютьвсвоємускладіучасникавіком60роківібільше,сплачують50%відстартовоговнеску.   Сплатастартовоговнескуздійснюєтьсяразовимплатежемзакоманду,шляхомпоповненнярахункуПАТПриватбанкNo5457082236385881(ОлексійКолмичек)танадсиланнямсмсзназвоюкомандитачасомздійсненнясплатинаномер+38(050)475-11-75. Встартовийпакетучасникавходить:участьупопередніхпідготовчихмайстер-класахзорієнтування,пакетучасника,нагруднийномеручасника,карта. Поверненнястартовоговнескуможливеуразінеприйняттяучастіуперегонахзоб'єктивноїпричинизаумовипопередженняорганізаторівнеменшніжза24годинидостарту. Перереєстраціяучасниківможливапридодатковійсплатізборуурозмірі25грн. 7.ПРОХОДЖЕННЯДИСТАНЦІЇ Настартівсіучасникиповиннінадітиномерикоманд.Зніматиномеридомоментузавершенняучастіузмаганняхзаборонено.Проходженнядистанціїпередбачаєпереміщеннякоманд(уповномускладі)влокаціїперегонівзасамостійноспланованоютраєкторією,зметоювзяттяякомогабільшоїкількостіконтрольнихпунктівзавизначенийчас.Командаповинназробитивідміткунаконтрольномупункті.Уразіоднаковоїкількостібалівпереваганадаєтьсякоманді,якашвидшеподолаладистанцію.Відміткинаконтрольнихпунктахздійснюютьсязадопомогоюелектронноїсистеми.Проходженнятехнічнихетапівприрівнюєтьсявзяттюконтрольнихпунктів.Уразінеможливостіподоланнякомандоютехнічногоетапу,бализайогопроходженняненараховуються. Зкоманд,щоневклалисявконтрольнийчас,автоматичнознімаютьсяштрафнібали:однахвилина — 1бал. 8.ВИЗНАЧЕННЯПЕРЕМОЖЦІВТАНАГОРОДЖЕННЯ Переможцямивсвоїхгрупахвизначаютьсякоманди,якінабралинайбільшукількістьбалівзанайкоротшийчас. Команди,щопосіли1,2,3місцявсвоїхгрупахнагороджуютьсямедалямитадипломами. 9.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯУЧАСНИКІВ  Длянаданняпервинноїмедичноїдопомогинааренізмаганьчергуватимемедпрацівник(ПлощаПеремоги). Санітарно-гігієнічназонарозташованаумежахлокаціїстарту. Особистіречі,принеобхідності,учасникиможутьздатиорганізаторамдокамерисхову. Приїзддоаренизмаганьучасникиздійснюютьсамостійно. 10.ВИКОРИСТАННЯПЕРСОНАЛЬНИХДАНИХ Учасникизмаганьнадаютьзгодунавикористання: своїхперсональнихданих(ПІБ,рікнародженнятастать)устартовомутафінішномупротоколах; фототавідеоматеріалівзперегонівузвітахтапублікаціях. 11.ПРОТЕСТИ  Протестиучасниківприймаютьсяуписьмовійформіпротягом1годинипіслязакінченняконтрольногочасу. 12.ЗМІНИТАДОПОВНЕННЯ ОрганізаторизалишаютьзасобоюправокоригуватиРегламентзметоюбільшефективноїорганізаціїзмагань. РеєстраціяназмаганняєпідтвердженнямознайомленнязцимРегламентом. Регламенттазмінидоньогорозміщуютьсянасторінці: https://www.facebook.com/kolmychek.alexey).   ВідсвяткуймоДеньНезалежностіразом! тел.:+38(050)475-11-75Олексій                              


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Голосов: 7 Рейтинг: 4,86 из 5)
Загрузка...Загрузка...
Інформація  - заявка 


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Голосов: 5 Рейтинг: 4,80 из 5)
Загрузка...Загрузка...
...


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Голосов: 5 Рейтинг: 5,00 из 5)
Загрузка...Загрузка...
Офіційний сайт змагань - треки команд (on-line)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Голосов: 7 Рейтинг: 4,86 из 5)
Загрузка...Загрузка...
www.wmoc2019.lv
Рубрика "Соревнования"


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Голосов: 9 Рейтинг: 4,44 из 5)
Загрузка...Загрузка...
заявки>> інформація>> Результати   


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Голосов: 6 Рейтинг: 4,50 из 5)
Загрузка...Загрузка...
Бюллетень 1 Онлайн-Заявка


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Голосов: 7 Рейтинг: 5,00 из 5)
Загрузка...Загрузка...
Бюлетень №1 Заявка
Стартовый протокол - 27.06 (средняя)
Протокол результатов - 27.06 (средняя)
Сплиты - 27.06 (средняя)
Стартовый протокол - 28.06 (длинная)
Протокол результатов - 28.06 (длинная)
Сплиты - 28.06 (длинная)
Стартовый протокол - 29.06 (подовжена)
Протокол результатов - 29.06 (подовжена)
Сплиты - 29.06 (подовжена)
Стартовый протокол - 30.06 (коротка)
Протокол результатов - 30.06 (коротка)
Сплиты - 30.06 (коротка)
Скачать все протоколы результатов одним файлом (zip-архив)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Голосов: 7 Рейтинг: 5,00 из 5)
Загрузка...Загрузка...
"Granit Cup" 7-9.06.19, Житомирська обл., с.Новогородецьке Регламент - інформація - заявка результати
"SKIF" 12-16.06.19, Сумьска обл., с.Могриця Регламент - інформація - заявка результати
Кубок Одеси 16-19.08.19, м.Одеса Регламент - інформація - заявка результати
Вінниця CUP 14-15.09.19, м.Вінниця Регламент - інформація - заявка результати


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Голосов: 5 Рейтинг: 4,80 из 5)
Загрузка...Загрузка...
Інформація - регламент - заявка 
ALL0906
MIKSO0906
W0906
MO0906
VETERAN0906